Fysiotherapie S. Franken
Bernardusplein 5-A 6367KC Voerendaal
045-5750300 Telefoon: Adres:
Privacy Policy Fysiotherapie S. Franken  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie S. Franken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,     deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn     voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw     persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van     uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de     doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;.
- - - - -
© jojosound 2017 update 02/11/18
Home page. Door Lezen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11